Til info

Vi er inne i ein kritisk situasjon når det gjelder Korona-viruset. Flere lærebedrifter må permittere tilsatte. Når det gjelder lærlinger så har de plikter og rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, og har ei lærekontrakt i samsvar med opplæringsloven. Lærebedriftene har et opplæringsansvar for lærlingene, og i utgangspunktet skal lærlingene skjermes fra permittering siden de er under opplæring.

Vi viser til informasjon fra Utdanningsdirektoratet sine heimesider om permittering av lærlinger:

«Hvis det er aktuelt å permittere lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, er det viktig at de får god informasjon om det som skjer slik at de ikke føler seg overlatt til seg selv. Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

  • å gi informasjon om permitteringer
  • å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides
  • at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner
  • å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt»

Vi anbefaler at dere følger med på heimesidene til Utdanningsdirektoratet for oppdateringer: Udir – Informasjon om korona-virus

I de tilfeller der lærlingene blir permittert så er det viktig at vi får beskjed om dette, slik at vi på opplæringskontoret kan registrere avbrudd i lærekontrakten.

Mer informasjon om permitteringer kan dere finne på heimesidene til NAV: NAV – permittering som følgje av korona-viruset

Vi viser elles til Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider for informasjon angående Koronavirus og lærlingar. Vi anbefaler dere å følge med der for oppdateringer: mrfylke – koronaviruset – informasjon til prøvenemnder og lærebedrifter

For oppdatert informasjon for din kommune, følg med på kommunen sine heimesider.